สร้างบ้าน มีแนวทางในการสร้างอย่างไร


สร้างบ้าน

ที่ให้บริการ สร้างบ้าน มีมากมายให้เลือกทั้งที่เป็นผู้รับเหมาหรือบริษัทซึ่งแต่ละแห่งจะมีความน่าสนใจในการบริการไม่เหมือนกัน ทุกวันนี้มีการแข่งขันสูงในการบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับตนให้ได้มากที่สุดจึงทำให้มีหลายแห่งที่บริการอย่างมีคุณภาพ และมีแนวทางสร้างบ้านที่สามารถสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในบทความนี้เราจะพูดถึงแนวทางสำหรับการสร้างบ้านว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงมาตรฐานการบริการว่าเป็นอย่างไร 

การ สร้างบ้าน มีแนวทางเป็นอย่างไร 

แนวทางที่ใช้ สร้างบ้าน ของผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานนั้น จะสามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • มีองค์ประกอบหลักเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างบ้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ ฐานราก เสาเข็ม และอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเป็นฐานสร้างบ้าน 
  • หลังคา เป็นส่วนที่ป้องกันฝนและแดด ช่วยป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศภายนอกไม่ให้มากระทบตัวบ้าน 
  • ช่องเปิดและผนัง 

– ผนัง หน้าที่ คือ แบ่งพื้นที่ในบ้านและนอกบ้านแยกจากกัน รวมทั้งป้องกันแสงแดด ควัน ฝุ่น ฝน ไม่ให้เข้าบ้าน 

– ช่องเปิดใช้สำหรับระบายอากาศ ช่วยในเรื่องการระบายอากาศไม่ให้ภายในบ้านเกิดความร้อนอบอ้าว แล้วทำให้บ้านสวยงามด้วย 

  • การตกแต่งและสถาปัตยกรรมของบ้าน ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้านที่ต้องการให้บ้านออกมาในรูปแบบใด โดยให้สถาปนิกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
  • โครงสร้างตัวบ้านมีความแข็งแรง และปลอดภัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ เช่น โครงสร้างหลังคา โครงสร้างสายไฟ โครงสร้างท่อของบ้าน เป็นต้น 

มาตรฐานการ สร้างบ้าน ของผู้ให้บริการแบบบริษัท 

มาตรฐานสำหรับการ สร้างบ้าน ที่ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทจะต้องมีนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • มีใบรับรองวิชาชีพ พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับใบอนุญาต ทั้งทีมวิศวกร ทีมช่าง ทีมสถาปนิก เพื่อความปลอดภัยในการบริการลูกค้า 
  • ใช้วัสดุก่อสร้างที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีความทนทานสูง คุณสมบัติเหมาะสมกับประเภทของงาน มีคุณภาพที่รองรับ มอก. และยังได้รับการทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่ 
  • ผ่านสัญญาที่ลงนามระหว่างนายจ้างและผู้รับเหมา ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างงานที่ชัดเจน 
  • เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากลูกค้า บริษัทได้ผ่านมาตรฐานการสร้างบ้าน เช่น สมาคมสถาปนิกแห่งชาติและมาตรฐานทางวิศวกรรมของกรมโยธาธิการ 
  • เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกฎหมาย 

จากบทความจะเห็นว่าการ สร้างบ้าน มีผู้ให้บริการหลากหลายแห่งซึ่งในปัจจุบันมีบริการไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมงานสร้าง วัสดุที่ใช้ ความสะดวกสบาย ทั้งกับบริษัทและผู้รับเหมา ก็จะมีความแตกต่างของสิ่งที่ลูกค้าได้รับ ค่าใช้จ่าย การจัดหาวัสดุ อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการใช้บริการแบบไหน หากเป็นบริษัทจะมีความแน่นอนและได้มาตรฐานตามกฎหมายรับรองดังที่กล่าวมาข้างต้น